Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke offerte en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van de leverancier.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Definities

Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.

Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of de te zetten documenten. De leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Hij wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden na schriftelijke bevestiging of na het aangaan van productiekosten. Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, kan een voorschot gevraagd worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling.

Offerten

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De lettersoort, evenals de lay-out en stijl, wordt door de leverancier vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Schuldenaar

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Eigendom van de productie-elementen

De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen (bijvoorbeeld de foto’s, de films, de diskettes, allerhande dragers van digitale bestanden, enz.) op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in de specifieke verkoopsvoorwaarden. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitsrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.

Periodieke opdrachten – Opzeg

De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.

Opzeggingstermijn:
 • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7500,00 EUR;
 • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25000,00 EUR;
 • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000,00EUR of meer.
Annulering

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de leverancier gemaakt werden, vermeerderd met eenschadevergoeding wegens contractbreuk die 15 % van de overeengekomen prijs bedraagt, met een minimum van 75,00 EUR. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van het laattijdig gevolg geven door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadiumvan uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven aangegeven. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt.

Betaling

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/4 van het orderbedrag te betalen, eenzelfde voorschot bij het overmaken van de definitief verbeterde proeven of het “goed voor order” en het saldo bij de levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking met zich mee. In geval van facturatie van één of meer leveringen in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering. Tijdens het project kunnen tussentijdse facturen worden opgemaakt na deeltijdse oplevering. De hoeveelheid tussentijds facturen zijn afhankelijk van project tot project.

Vervaldag

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de leverancier. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02/08/2002) alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15 % van de uitstaande schuld met eenminimum van 75,00 EUR. De leverancier heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in vorig artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Retentierecht

De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt paseigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

Klachten

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnendeze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distrubitie-onderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de factuur.

Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in demogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bijzijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Aansprakelijkheid

Ook als een “goed voor order” gegeven werd, blijft de opdrachtgever ertoe gehouden de aangeleverde beelddragers aan een afdoende ingangscontrole te onderwerpen. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige beelddragers en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De leverancier is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is behoren.

Vertrouwelijkheid

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Speciale vereisten

Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals lichtechtheid van de inkt, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. Moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

Specifieke verkoopsvoorwaarden

Met betrekking tot prepress, drukwerk & grafisch ontwerp.

 1. Het bezorgen aan de leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, … ) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, eenproef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
 2. Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige proef. Verzorgde proeven, bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier, worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan wordt hij geacht een goed voor order te hebben gegeven.
 3. Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het rechtop reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.
 4. Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.
 5. De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.
 6. De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen (bijvoorbeeld de foto’s, de films, de diskettes, allerhande dragers van digitale bestanden, enz.) op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in het artikel rond het reproductierecht. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitsrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.
 7. Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige proef. Verzorgde proeven bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan wordt hij verondersteld het goed voor order te hebben gegeven.
 8. Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De leverancier mag 5 % (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20 % (meteen minimum van tweehonderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.
 9. De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor order”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
 10. Bij de reproductie is aan de leverancier een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden toegelaten.
 11. Het overmaken door de opdrachtgever van een digitaal bericht met “goed voor order”ontslaat de leverancier van alle aansprakelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor order” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.
 12. Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
 13. De leverancier is nooit verplicht de materialen van de opdrachtgever te bewaren.Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, programma’s, digitale (gegevens)bestanden, … van de opdrachtgever bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o. A. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier.
 14. Alle goederen (originelen, modellen, films, informatiedragers, drukdragers, enz.)toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgeverbestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.
 15. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van het “goed voor order”, in gebreke is gebleven. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht. De levering vindt plaats in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.
Met betrekking tot websites & digitale media
 1. Het bezorgen aan de leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopie, en/of digitale bestanden, … ) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, eenvoorstel of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan de leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of haar voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
 2. Standaard software is “off the shelf” software, die niet speciaal ontwikkeld werd om aan een specifieke behoefte van de opdrachtgever te voldoen. Specifieke software daarentegen, wordt op maat van de opdrachtgever gemaakt. Software die vrij te koop is op de markt, wordt geacht standaard software te zijn. De leverancier blijft eigenaar van de know-how die gebruikt en ontwikkeld werd voor de uitvoering van het contract. de leverancier is vrij deze know-how te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere websites. Zij mag hiervoor zonder beperkingen de software, alsook de code die specifiek voor de opdrachtgever ontwikkeld werd, gebruiken.
 3. Tenzij anders overeengekomen werd, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aanwettelijke- of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de leverancier.
 4. Tenzij het werk er zich niet toe leent, is de leverancier te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of te verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de leverancier openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de leverancier, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de leverancier bekend te zijn gemaakt. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de leverancier niet gerechtigd het ontwerp vaker te gebruiken dan overeengekomen werd. Tenzij anders overeengekomen werd, is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de leverancier veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. de leverancier heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
 6. De broncode blijft te allen tijde eigendom van de leverancier; de broncode kan niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden; ze mag niet onthuld of doorgegeven worden, behalve in geval van andere afspraken tussen de partijen.
 7. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de leverancier voorde uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 8. De oplevering van het project en het einde van het project wordt ingeluid bij het online zetten van de website. Aanprassingen waarvoor extra codewerk nodig is, buiten de goedkeuring van het ontwerp, worden per uur verrekend.
 9. De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt om online te zetten. Hij verbindt zich er toe om alle regels of allereglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen,beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementenzijn: gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectueleeigendomsrechten, etc. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechtenkunnen laten gelden op de gegevens en het materiaal dat ter beschikking van de leverancier gesteld wordt. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen alleaanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. Deopdrachtgever vergoedt de leverancier voor elke schade of elk nadelig effect dathiervan het gevolg is.
 10. De leverancier kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissenom een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten,indien zij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regelinggeschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding ingeval de leverancier hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van eenopzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van dedienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet vanzijn verplichting tot betaling.
 11. Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet opeen andere opdrachtnemer, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen datdeze nieuwe partij beschikt over de nodige software om de site goed te latenfunctioneren.
 12. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier of door de leverancier bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht gebruikt worden.
 13. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de leverancier gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 14. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 15. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door de leverancier houdt geenszins een afstand van recht in, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 16. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, die door of namens hem ter beschikking gesteld worden, tijdig, juist en volledig aan de leverancier ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door de leverancier in het kader van de opdracht te gebruiken.
 17. De leverancier zal gedurende een periode van drie maanden na installatie eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van de leverancier niet voldoen aan de opgestelde specificaties. De opdrachtgever dient de leverancier schriftelijk van bovengenoemde gebreken op de hoogte te stellen.
 18. De leverancier hoeft geen gebreken te herstellen indien deze veroorzaakt zijn door de opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan de leverancier ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van de leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van de leverancier een gebrek tracht te herstellen.
 19. Indien de leverancier extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van de website in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was vaneen vaste prijs, vergoed worden op basis van de gebruikelijke door de leverancier gehanteerde honorariumtarieven.
 20. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de leverancier, verkrijgt hij een exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp voor de website. Wijzigingen met betrekking tot het grafisch ontwerp kunnen alleen doorgevoerd worden in samenspraak met de leverancier.
 21. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de leverancier, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor de website door het ontwerpbureau tot standgebrachte software en applicaties, alsmede de daarbij behorende technische documentatie.
 22. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in de website zal gebruikt worden. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder anderen verstaan : fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities. Voor het materiaal dat de leverancier voorstelt om in de website toe te passen, kan de leverancier op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.
 23. Het is de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website binnen de door de leverancier aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van de leverancier wijzigingen aan te brengen in:
 24. het (basis)ontwerp, 2. de openingspagina, 3. de basisstructuur, 4. de programmatuur, 5. het navigatiesysteem.
 25. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de leverancier niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan overeengekomen werd.
 26. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van de leverancier een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
 27. Tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van bestanden en van de broncode van de programmatuur en de bij het ontwerp en de ontwikkeling van de website tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van de leverancier.
 28. De leverancier is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen haarprogrammatuur te beschermen. In dat geval is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 29. Bij publiciteit rondom het ontwerp zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat de bijdrage van de leverancier duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp, zal de opdrachtgever ook deze derden verplichten in de publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van de leverancier duidelijk te vermelden.
 30. De leverancier is gerechtigd om haar naam op een bescheiden wijze in de website op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.
 31. De leverancier heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
 32. De opdrachtgever en de leverancier zullen elkaars vertrouwelijke gegevens geheimhouden. Onder vertrouwelijke gegevens wordt mede begrepen de door de leverancier tot stand gebrachte en gebruikte software en applicaties.
Met betrekking tot hosting
 1. De leverancier verbindt zich er toe ernaar te streven haar netwerk- en server systemen 24/24, 7 dagen op 7 toegankelijk te maken voor internetgebruikers. de leverancier is echter niet verantwoordelijk indien de systemen niet toegankelijk zijn, tenzij expliciet anders overeengekomen in een afzonderlijke SLA (service level agreement), waarnaar verwezen wordt in het contract of de bestelbon.
 2. De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die zich op zijn site, server(s) of applicatie bevinden. Indien mocht blijken dat deze niet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, heeft de leverancier het recht de site, server(s) of applicatie van de opdrachtgever offline te halen. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle juridische claims met betrekking tot geplaatste gegevens (teksten, foto’s, grafische ontwerpen, video- en audiomateriaal, … ).
 3. Indien de website de internetgebruikers de mogelijkheid zou bieden om betalingen uitte voeren of transacties te sluiten, zoals bijvoorbeeld de aankoop van goederen of diensten, blijft de leverancier een derde in de relatie tussen de opdrachtgever en voormelde gebruikers. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen iedere vordering of klacht van derden of van gebruikers m. B.t. de sluiting of de uitvoering van deze betalingen en/of transacties.
 4. De leverancier heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling deze overeenkomst tijdelijk op te schorten of zelfs de beëindigen indien de opdrachtgever zich manifest niet houdt aan deze voorwaarden, indien blijkt dat de opdrachtgever verkeerde gegevens heeft doorgegeven, indien de opdrachtgever de dienstverlening van de leverancier in gevaar brengt of indien blijkt dat een factuur van de opdrachtgever 30 dagen na de vervaldag nog steeds niet volledig betaald is.
 5. De domeinnaamregistratie en hosting van de opdrachtgever wordt jaarlijks automatisch verlengd. Indien dit niet gewenst wordt door de opdrachtgever moet dit minimaal 3 maanden op voorhand worden gemeld.
 6. Indien scripts teveel kracht van de server vergen en ze de goede werking ervan in gevaar brengen, behoudt de leverancier zich niettemin het recht voor de uitvoering van bepaalde scripts of de hosting van de website op te schorten.
 7. De website zal worden gehost in een beveiligde omgeving. De leverancier behoudt zich het recht voor zelf de beveiligingsgraad te bepalen en de opdrachtgever staat de leverancier toe, indien nodig, proactief paswoorden en security regels aan te passen.
 8. De leverancier behoudt zich het recht voor om voor de duur van de overeenkomst, in alle omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken van de hosting van de website te wijzigen. Bij wijzigingen zal de leverancier er op toezien het dienstniveau niet te verlagen.
 9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om onder te verhuren of derden te doen betalen voor het gebruik van de ruimte die de leverancier ter beschikking heeft gesteld op haar server, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de leverancier.
 10. Elke overeenkomst loopt over een periode van één jaar. Op de vervaldag van de overeenkomst wordt ze stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van één jaar. Zowel de opdrachtgever als de leverancier kunnen de overeenkomst opzeggen door dit minstens drie maanden vóór de vervaldag aan de andere partij mee te delen per aangetekend schrijven of mail.
 11. Indien de overeenkomst omvat dat de opdrachtgever eigen materiaal in een serverruimte van de leverancier plaatst, dient dit te voldoen aan alle Belgische veiligheidsvoorschriften, en het materiaal van de leverancier of van andere opdrachtgever en van de leverancier niet in gevaar brengen. Bovendien zal de opdrachtgever dit materiaal verzekeren tegen brand- en andere schade (“alle risico’s elektronica”) en zal ze afdoende burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben.Op eenvoudig verzoek zal de opdrachtgever de leverancier hiervoor de nodige bewijsstukken leveren.
 12. De software is en blijft eigendom van de leverancier of, desgevallend, de eigendom van de derde die deze software aan de leverancier heeft geleverd. De opdrachtgever ontzegt zich het recht om de software geheel of gedeeltelijk te kopiëren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.
 13. De opdrachtgever zal zelf instaan voor het nemen van de nodige backups. Hoewel de leverancier er alles aan zal doen om dataverlies tegen te gaan, kan geleden schade (direct of indirect) hierdoor nooit verhaald worden op de leverancier. Zelfs indien de leverancier een backup service aanbiedt als onderdeel van de overeenkomst, is dit een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 14. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. de leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vormdan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijk of geheime informatie. de leverancier is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Vragen over onze
algemene voorwaarden?

Heb je vragen over de algemene voorwaarden die wij op onze projecten en interne werking toepassen? Geef ons een seintje.